Category: HYIP SCAM

Tất cả những chương trình (dự án) đầu tư nằm trong danh mục HYIP SCAM” trên phần tiêu đề bao gồm các chữ : SCAM, STOP, PROBLEM đều là những chương trình đầu tư có dấu hiệu lừa đảo, ngừng thanh toán cho nhà đầu tư tham gia. Vui lòng không tham gia và đầu tư vào các dự án đã nằm trong danh mục này.