Alysdax Update: Alys Money + Alys Bank 2020

ALYS MONEY sẽ được phát hành theo tỉ lệ của từng năm như sau: Năm 2020 – 10.000.000 ALYS Năm 2021 – 30.000.000 ALYS Năm 2022 – 50.000.000 ALYS Năm 2023 – 70.000.000 ALYS...